Βήματα μεθοδολογίας του Financial Planning

Η διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού είναι μία σειρά από στάδια-βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για επιτευχθούν οι στόχοι του πελάτη.

Ο Financial Planner θα βοηθήσει τον πελάτη να θέσει ρεαλιστικούς στόχους και θα προετοιμάσει μια σειρά εναλλακτικών στρατηγικών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η καθεμία από τις στρατηγικές προγραμματισμού θεμάτων φορολογικών, είτε επενδυτικών, είτε συνταξιοδοτικών κλπ. Θα λαμβάνει υπόψη όλες τις υπόλοιπες, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα.

1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτό το βήμα έχει ως στόχο να προσδιορίσει που θέλει να πάει ο πελάτης σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση και τον τρόπο ζωής του. Ο Financial Planner καθορίζει, μαζί με τον πελάτη, τους προσωπικούς και οικονομικούς του στόχους, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε πρόταση και στην υλοποίηση της. Επειδή ο κάθε πελάτης, συνήθως, έχει πολλούς στόχους που επιθυμεί να πετύχει, οι στόχοι αυτοί πρέπει να ιεραρχηθούν, κατά σειρά σπουδαιότητας. Ανάλογα με τη φύση του στόχου, πρέπει ακόμα να ληφθούν υπόψη οι διάφορες δυσκολίες ή περιοριστικοί παράγοντες που πιθανόν να υπάρχουν. Κάποιες δυσκολίες όπως η εξεύρεση, η διαθεσιμότητα των πόρων, ή η καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη, μπορούν να εντοπιστούν, σε μεγάλο βαθμό, στο στάδιο της συλλογής των στοιχείων.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περιλαμβάνει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της οικονομική κατάστασης του πελάτη. Ένας επαγγελματίας Financial Planner θα συλλέξει και θα αναλύσει στοιχεία σχετικά με τα έσοδα, έξοδα, τα φορολογικά, την ασφαλιστική κάλυψη, πρόγραμμα συνταξιοδότησης, διαθήκη, τραστ, επενδύσεις και άλλες πληροφορίες σχετικές με τη γενική οικονομική κατάσταση του πελάτη.

Η συλλογή στοιχείων συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου. Η ενδεχόμενη χρήση υπολογιστών βοηθάει στην επεξεργασία, αλλά και σε ύπαρξη συγκριτικών στοιχείων στη μελλοντική επανεξέταση και αναθεώρηση δεδομένων.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, αναλύονται ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η συνολική κατάσταση του πελάτη. Όταν πλέον ο Financial Planner έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα τα αναλύσει, προκειμένου να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία στην οικονομική κατάσταση του πελάτη, πάντοτε σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο εντοπισμός υπαρχόντων ή μελλοντικών προβλημάτων που θα επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων του πελάτη, είναι ένα από τις σημαντικότερα βήματα της μεθοδολογίας. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ο Financial Planner μελετά τις διάφορες πιθανές επιλογές, σε προϊόντα και στρατηγικές, και τις αξιολογεί, ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε πελάτη. Στη συνέχεια ο Financial Planner κάνει μια εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων, για να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων, αναφορικά με τις ανάγκες του πελάτη. Κατόπιν, ο Financial Planner επιλέγει την κατάλληλη στρατηγική, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψιν του το υπάρχον οικονομικό περιβάλλον και το κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς πόροι για την επίτευξη των στόχων του πελάτη και ποιοι είναι οι πόροι αυτοί.

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Με βάση την κατανόηση του τι θέλει ο πελάτης στο μέλλον και της τρέχουσας οικονομικής του κατάστασης, δημιουργείται μία ολοκληρωμένη οικονομική Μελέτη, που διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του πελάτη. Ο Financial Planner παρουσιάζει στον πελάτη την ολοκληρωμένη οικονομική μελέτη, καθώς και τις προτάσεις του. Από κοινού με τον πελάτη, ή και με τη βοήθεια και άλλων ειδικών (εάν αυτό χρειαστεί), εφαρμόζουν στην πράξη την οικονομική στρατηγική. Ακολουθώντας το σχέδιο, υλοποιούνται οι προτάσεις με τη χρήση των πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Συχνά το σχέδιο αυτό συνοδεύεται και από ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των εν λόγω προτάσεων

Ο ρόλος του Financial Planner ως συντονιστή των δραστηριοτήτων του πελάτη και των υπολοίπων ειδικών, είναι αποφασιστικός. Από τη στιγμή που ο πελάτης έχει λάβει τις αποφάσεις του ο Financial Planner θα τον βοηθήσει να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις. Χωρίς την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής, ο οικονομικός προγραμματισμός είναι μία απλή αποτύπωση δεδομένων.

5. ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία οικονομικού προγραμματισμού είναι η περιοδική ανασκόπηση και αν είναι απαραίτητο, ο ανασχεδιασμός του προγράμματος. Η διαδικασία εφαρμογής παρακολουθείται συνεχώς στενά για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τους στόχους του πελάτη . Περιοδικές αναθεωρήσεις γίνονται για να ελεγχθούν οι αποκλίσεις ή οι αλλαγές στην οικνομική κατάσταση του πελάτη . Αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές τότε η οικονομική στρατηγική και οι στόχοι αναθεωρούνται αναλόγως. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Financial Planner πρέπει να ανατρέξει στα πρώτα βήματα της διαδικασίας, να εκδώσει νέα οικονομική μελέτη και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους, ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Πιθανώς σε ορισμένες περιπτώσεις και να χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί τελείως ο αρχικός σχεδιασμός, αφού συχνά ενδογενείς προσωπικοί παράγοντες δημιουργούν νέα δεδομένα.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.