Κώδικας δεοντολογίας

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ FINANCIALPLANNER (F/P)

Ο επαγγελματίας Financial Planner (F/P) ή Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα, ικανότητα, δικαιοσύνη, επαγγελματισμό, εργατικότητα, επιμέλεια, γνώση, δεξιοτεχνία, εντιμότητα, συνέπεια, ευθύνη και αξιοπρέπεια. Ο επαγγελματίας F/P πρέπει να ακολουθεί την συγκεκριμένη δεοντολογία που στόχο έχει το κοινό καλό και την αύξηση του κύρους του επαγγέλματος.

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ F/PΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Η Ένωση HFPA χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των πελατών των μελών της. Για αυτό τον λόγο οι επαγγελματίες Financial Planners οφείλουν να λειτουργούν έχοντας ως κύριο στόχο την προστασία και προώθηση των συμφερόντων των πελατών τους. Θέτουν  το συμφέρον των πελατών τους  πάνω από το δικό τους. Οι πελάτες αποτελούν το κέντρο βάρους της επιτυχίας τους. Βασική προτεραιότητά  τους  είναι η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας στην εξυπηρέτηση. Ο κάθε πελάτης είναι σημαντικός, ξεχωριστός και ιδιαίτερος.
 • Τα μέλη της ένωσης φροντίζουν να διατηρούν πάντα τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και δίνουν τις καλύτερες δυνατές συμβουλές στους πελάτες τους, μέσω της συνεχούς προσπάθειάς τους να βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Βασικός  τους στόχος είναι η σωστή παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών βάση των πραγματικών αναγκών και επιθυμιών των πελατών τους. Για το σκοπό αυτό, πρώτα από όλα πρέπει να γίνεται η σωστή ανάλυση των στοιχείων με επεξεργασία των δεδομένων που δίνει ο κάθε πελάτης αμερόληπτα και αντικειμενικά και στη συνέχεια αφού ληφθούν υπόψη και οι ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες του να σχεδιαστεί μία ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική μελέτη. Στόχος της, η καλύτερη δυνατόν  ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη μας, μέσω της επίτευξης των οικονομικών του αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη μελέτη.
 • Τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία των πελατών τους και θεωρούν την γνώση αυτών προνόμιό τους.
 • Θέτουν στην διάθεση του πελάτη όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις.
 • Διατηρούν σωστή συμπεριφορά έτσι ώστε να υπάρχει θετικό αντίκτυπο στην ασφαλιστική αγορά και την ένωση HFPA.
 • Συμμορφώνονται στις επαγγελματικές τους συναλλαγές με όλες τις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών της  χώρας, του εκάστοτε ελεγκτικού φορέα και της περιοχής που δραστηριοποιούνται.

3. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι κανονισμοί που διέπουν την λειτουργία του  επαγγελματία F/P ρυθμίζονται και διέπονται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Το κράτος ρυθμίζει τις σχέσεις με τους πελάτες μέσω της ειδικής νομοθεσίας έτσι ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία των πελατών.

Ο επαγγελματίας  F/P  πρέπει να γνωρίζει βαθιά τα θέματα που αφορούν το επάγγελμά του και να τηρεί με σεβασμό και εμπιστοσύνη την Ελληνική νομοθεσία.

Η Ένωση HFPA θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις διεθνής αλλά και Ελληνικές αρμόδιες αρχές ώστε η νομοθεσία να κατοχυρώνει τον επαγγελματία F/P αλλά παράλληλα θα φροντίσει ώστε τα μέλη της να τηρούν την νομοθεσία και νόμους του κράτους όσον αφορά στην εξάσκηση του επαγγέλματος τους.

4. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέλος της Ένωσης HFPA που ενεργεί κατά παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι δυνατόν να ελεγχθεί πειθαρχικά κατόπιν αιτιολογημένης παραπομπής του στο αρμόδιο όργανο της επιτροπής δεοντολογίας της ένωσης. Εάν αποδειχθεί η παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας οι συνέπειες θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • Επίπληξη
 • Διαγραφή από την HFPA,  με παράλληλη αφαίρεση για τον διαγραφέντα, όλων των παροχών και δικαιωμάτων που παρέχονται στα μέλη της
 • Απαγόρευση εγγραφής του στην HFPA εάν δεν είναι ήδη μέλος της.
 • Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους
 • Καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα

Διαδικασία Επιβολής Ποινών

 • Η ένωση για να επιληφθεί υποθέσεων παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία από θιγόμενο συνάδελφο, πελάτη ή αρμόδια αρχή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αρμόδιο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ένωσης μας.
 • Η ένωση μπορεί επίσης να επιληφθεί υποθέσεων παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Ένωσης ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο ή αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας πριν καταλήξουν σε απόφαση θα καλεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, τους καταγγελλόμενους, να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε τακτή προθεσμία (αδιαφορία ή μη απάντηση σημαίνει  παραδοχή της καταγγελίας).
 • Οι αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής δεοντολογίας για την εφαρμογή των πιο πάνω παραγράφων μπορούν να προσβληθούν και να συζητηθούν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.

5. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Ένας F/P παρέχει προς τους πελάτες του μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Ένωση HFPA φροντίζει για την εφαρμογή και επίβλεψη του κώδικα δεοντολογίας από όλα τα μέλη της, τα οποία έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του συγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας καθώς και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η επιλογή της συνεργασίας με τον F/P και η ευθύνη των επιλογών που προκύπτουν από τον οικονομικό προγραμματισμό είναι αποκλειστικά και μόνο του πελάτη.

Η Ένωση HFPA δεν αποδέχεται νομική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για τις παρερχόμενες υπηρεσίες ή συμβουλές των μελών της καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί. Οι απόψεις που διατυπώνονται από τα μέλη της HFPA δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα και τις απόψεις της.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.