Σκοποί της Ένωσης

Oι σκοποί της “Ένωσης Φαϊνάνσιαλ Πλάννερς Ελλάδος” ή “Financial Planning Association” βάσει του καταστατικού είναι οι εξής:

 • Η εκπροσώπηση, στην Ελλάδα, της ευρύτερης επαγγελματικής κοινότητας των Οικονομικών Συμβούλων, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Χρηματοικονομικών Σχεδιαστών, Χρηματοασφαλιστικών Συμβούλων, Ανεξάρτητων Οικονομικών Συμβούλων, Ανεξάρτητων Επενδυτικών Συμβούλων, Financial Planners, Financial Consultants και Financial Advisors.
 • Η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των επαγγελματικών θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η προάσπιση, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
 • Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας και η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών.
 • Ο συντονισμός και η συστηματική ενημέρωση των μελών επί των ζητημάτων που αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.
 • Η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, και ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών.
 • Η μελέτη και εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της εκπαίδευσης των μελών της
 • Η προαγωγή ηθικών κανόνων συμπεριφοράς, επαγγελματικής ηθικής και προστασίας του πελάτη.
 • Η προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και η εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας
 • Η φροντίδα για τη γενικότερη και σωστή προβολή του θεσμού του Financial Planning και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και του καταναλωτικού κοινού.
 • Η με κάθε νόμιμο μέσο, ανάπτυξη καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του Financial Planning.
 • Ο συντονισμός και η προώθηση συστημάτων επαγγελματικής πιστοποίησης και διάκρισης των μελών της.
 • Η θεσμική εκπροσώπηση των μελών της στις ελληνικές, διεθνείς και αλλοδαπές αρχές και οργανισμούς καθώς στις αντίστοιχες ενώσεις χωρών του εξωτερικού.
 • Η συνεργασία με πάσης φύσεως ενώσεις, σωματεία, συλλόγους, νόμιμους φορείς με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης
 • Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, έκδοση εντύπων και δελτίων τύπου και όλων των νόμιμων μέσων που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
 • Η σύσταση επιτροπών οι οποίες επιλαμβάνονται την επίλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της.

hfpalogo

Ένωση Φαϊνάσιαλ Πλάννερς Ελλάδος

Επικοινωνία:info@hfpa.gr
© Copyright 2020 | All rights reserved | hfpa.gr
Χώρος μελών.