Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) θέτει υπ΄όψη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών τα ακόλουθα σημεία ενδιαφέροντος, που αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους:

  • Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που έχουν υποχρέωση Επαναπιστοποίησής τους εντός του έτους 2020, ενδείκνυται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σαραπέντε (45) ώρες Επανεκπαίδευσής τους, επαρκώς ισοκατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Επανεκπαίδευσης Α, Β και Γ, έως λήξεως του τρέχοντος έτους 2017.
  • Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που έχουν υποχρέωση Επαναπιστοποίησής τους εντός του έτους 2021, ενδείκνυται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τριάντα (30) ώρες Επανεκπαίδευσής τους, επαρκώς ισοκατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Επανεκπαίδευσής Α, Β και Γ, έως λήξεως του τρέχοντος έτους 2017.
  • Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που έχουν υποχρέωση Επαναπιστοποίησής τους εντός του έτους 2022, ενδείκνυται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δεκαπέντε (15) ώρες Επανεκπαίδευσής τους, επαρκώς ισοκατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Επανεκπαίδευσης Α, Β και Γ, έως λήξεως του τρέχοντος έτους 2017.

Το ΕΙΑΣ έχει συστήσει ειδική Συμβουλευτική Υπηρεσία, προς τον σκοπό της καλύτερης εφικτής ενημέρωσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εν σχέσει με τις Υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους (210 9219660 & 684, eiasinfo@eias.gr και info@eias.gr).

Επίσης το ΕΙΑΣ προτίθεται να ανακοινώσει συντόμως τη διεξαγωγή πολλαπλών προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς το σκοπό της καλύτερης δυνατής διευκόλυνσής τους.