Τα παρακάτω case studies αφορούν πραγματικούς πελάτες στους οποίους εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του Financial Planning…